Klauzula RODO

Dbamy o Twoją prywatność

Szanowni Państwo

Już 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym KCB SPORT Sp. z.o.o z siedzibą w Szczecinie przygotowała dla swoich Członków niezbędne informacje, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KCB SPORT Sp. z.o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Al. Piastów 8/4, 70-33 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000673334, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, NIP: 8522630514, REGON: 36703261.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
  2. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
  3. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
  4. marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozsyłania newsletterów informujących o aktualnych wydarzeniach w klubie obowiązujących promocjach  i okresie ich obowiązywania – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy     

 Administratora;

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez klienta. Dane osobowe biometryczne będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;

Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: KCB SPORT Sp. z.o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Al. Piastów 8/4, 70-33 Szczecin

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 2. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, będą:
  1. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych,
  2. pracownicy i współpracownicy;
  3. dostawca systemu informatycznego obsługi klubu fitness;
  4. biuro rachunkowe;
  5. kancelaria prawna
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych biometrycznych i przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                               Z wyrazami szacunku,

                                                                                   Członek Zarządu KCB Sport sp. z o.o.